360º
https://therivana.com/mat-bang/tang-05-28/block-a2-4.html
https://therivana.com/masterplan/tang-05-28-1/block-a2-5.html

Mặt bằng

Mặt bằng tổng thể [ Tầng 05-28]

Block A1

Block A2

Block B

Block A1

A1-05-01
A1-05-02
A1-05-03
A1-05-04
A1-05-05
A1-05-06
A1-05-07
A1-05-08
A1-05-09
A1-05-10
A1-05-01

Căn hộ A1 2PN

DT tim tường: 71.82 m2

DT thông thủy: 66.09 m2

[ xem chi tiết ]
A1-05-02

Căn hộ A1 2PN

DT tim tường: 70.73 m2

DT thông thủy: 65.68 m2

[ xem chi tiết ]
A1-05-03

Căn hộ A1 2PN

DT tim tường: 70.77 m2

DT thông thủy: 65.77 m2

[ xem chi tiết ]
A1-05-04

Căn hộ A1 3PN

DT tim tường: 97.54 m2

DT thông thủy: 90.37 m2

[ xem chi tiết ]
A1-05-05

Căn hộ A1 3PN

DT tim tường: 99.5 m2

DT thông thủy: 92.63 m2

[ xem chi tiết ]
A1-05-06

Căn hộ A1 1PN

DT tim tường: 50.52 m2

DT thông thủy: 46.57 m2

[ xem chi tiết ]
A1-05-07

Căn hộ A1 2PN

DT tim tường: 71.05 m2

DT thông thủy: 65.59 m2

[ xem chi tiết ]
A1-05-08

Căn hộ A1 2PN

DT tim tường: 71.20 m2

DT thông thủy: 66.16 m2

[ xem chi tiết ]
A1-05-09

Căn hộ A1 2PN

DT tim tường: 70.87 m2

DT thông thủy: 65.79 m2

[ xem chi tiết ]
A1-05-10

Căn hộ A1 2PN

DT tim tường: 71.11 m2

DT thông thủy: 65.67 m2

[ xem chi tiết ]

Block A2

A2-05-01
A2-05-02
A2-05-03
A2-05-04
A2-05-05
A2-05-06
A2-05-07
A2-05-08
A2-05-09
A2-05-10
A2-05-11
A2-05-12
A2-05-13
A2-05-14
A2-05-15
A2-05-01

Căn hộ A2 2PN

DT tim tường: 71.00 m2

DT thông thủy: 65.65 m2

[ xem chi tiết ]
A2-05-02

Căn hộ A2 2PN

DT tim tường: 71.05 m2

DT thông thủy: 65.83 m2

[ xem chi tiết ]
A2-05-03

Căn hộ A2 2PN

DT tim tường: 71.95 m2

DT thông thủy: 66.30 m2

[ xem chi tiết ]
A2-05-04

Căn hộ A2 2PN

DT tim tường: 70.76 m2

DT thông thủy: 65.79 m2

[ xem chi tiết ]
A2-05-05

Căn hộ A2 2PN

DT tim tường: 70.78 m2

DT thông thủy: 65.77 m2

[ xem chi tiết ]
A2-05-06

Căn hộ A2 2PN

DT tim tường: 70.72 m2

DT thông thủy: 65.25 m2

[ xem chi tiết ]
A2-05-07

Căn hộ A2 2PN

DT tim tường: 71.06 m2

DT thông thủy: 65.83 m2

[ xem chi tiết ]
A2-05-08

Căn hộ A2 2PN

DT tim tường: 71.21 m2

DT thông thủy: 66.03 m2

[ xem chi tiết ]
A2-05-09

Căn hộ A2 1PN

DT tim tường: 49.84 m2

DT thông thủy: 46.17 m2

[ xem chi tiết ]
A2-05-10

Căn hộ A2 1PN

DT tim tường: 50.77 m2

DT thông thủy: 46.60 m2

[ xem chi tiết ]
A2-05-11

Căn hộ A2 2PN

DT tim tường: 70.74 m2

DT thông thủy: 65.54 m2

[ xem chi tiết ]
A2-05-12

Căn hộ A2 1PN

DT tim tường: 49.98 m2

DT thông thủy: 46.18 m2

[ xem chi tiết ]
A2-05-13

Căn hộ A2 2PN

DT tim tường: 71.84 m2

DT thông thủy: 66.25 m2

[ xem chi tiết ]
A2-05-14

Căn hộ A2 2PN

DT tim tường: 70.78 m2

DT thông thủy: 65.78 m2

[ xem chi tiết ]
A2-05-15

Căn hộ A2 1PN

DT tim tường: 50.90 m2

DT thông thủy: 46.96 m2

[ xem chi tiết ]

Block B

B-05-01
B-05-02
B-05-03
B-05-04
B-05-05
B-05-06
B-05-07
B-05-08
B-05-09
B-05-10
B-05-11
B-05-12
B-05-13
B-05-14
B-05-15
B-05-01

Căn hộ B 1PN

DT tim tường: 50.88 m2

DT thông thủy: 47.01 m2

[ xem chi tiết ]
B-05-02

Căn hộ B 1PN

DT tim tường: 49.84 m2

DT thông thủy: 45.99 m2

[ xem chi tiết ]
B-05-03

Căn hộ B 2PN

DT tim tường: 70.77 m2

DT thông thủy: 65.76 m2

[ xem chi tiết ]
B-05-04

Căn hộ B 2PN

DT tim tường: 70.95 m2

DT thông thủy: 66.00 m2

[ xem chi tiết ]
B-05-05

Căn hộ B 2PN

DT tim tường: 71.85 m2

DT thông thủy: 66.27 m2

[ xem chi tiết ]
B-05-06

Căn hộ B 2PN

DT tim tường: 71.85 m2

DT thông thủy: 66.27 m2

[ xem chi tiết ]
B-05-07

Căn hộ B 2PN

DT tim tường: 70.61 m2

DT thông thủy: 65.66 m2

[ xem chi tiết ]
B-05-08

Căn hộ B 2PN

DT tim tường: 71.43 m2

DT thông thủy: 66.35 m2

[ xem chi tiết ]
B-05-09

Căn hộ B 1PN

DT tim tường: 70.63 m2

DT thông thủy: 65.32 m2

[ xem chi tiết ]
B-05-10

Căn hộ B 1PN

DT tim tường: 50.77 m2

DT thông thủy: 46.38 m2

[ xem chi tiết ]
B-05-11

Căn hộ B 1PN

DT tim tường: 50.66 m2

DT thông thủy: 46.50 m2

[ xem chi tiết ]
B-05-12

Căn hộ B 2PN

DT tim tường: 70.79 m2

DT thông thủy: 65.67 m2

[ xem chi tiết ]
B-05-13

Căn hộ B 2PN

DT tim tường: 70.96 m2

DT thông thủy: 65.68 m2

[ xem chi tiết ]
B-05-14

Căn hộ B 1PN

DT tim tường: 49.87 m2

DT thông thủy: 46.14 m2

[ xem chi tiết ]
B-05-15

Căn hộ B 1PN

DT tim tường: 50.12 m2

DT thông thủy: 46.14 m2

[ xem chi tiết ]

Yêu cầu tư vấnThe Rivana

Họ và Tên (*)
Địa chỉ Email (*)
Số điện thoại (*)
Địa chỉ
Nội dung (*)
https://therivana.com/
https://therivana.com/catalog/view/