360º
https://therivana.com/mat-bang/tang-04/block-a2-2.html
https://therivana.com/masterplan/tang-04-1/block-a2-3.html

Mặt bằng

Mặt bằng tổng thể [ Tầng 04]

Block A1

Block A2

Block B

Block A1

A1-04-01
A1-04-02
A1-04-03
A1-04-04
A1-04-05
A1-04-06
A1-04-07
A1-04-08
A1-04-09
A1-04-10
A1-04-01

Căn hộ A1 2PN

DT tim tường: 71.82 m2

DT thông thủy: 66.09 m2

[ xem chi tiết ]
A1-04-02

Căn hộ A1 2PN

DT tim tường: 70.73 m2

DT thông thủy: 65.68 m2

[ xem chi tiết ]
A1-04-03

Căn hộ A1 2PN

DT tim tường: 70.77 m2

DT thông thủy: 65.77 m2

[ xem chi tiết ]
A1-04-04

Căn hộ A1 3PN

DT tim tường: 97.54 m2

DT thông thủy: 90.37 m2

[ xem chi tiết ]
A1-04-05

Căn hộ A1 3PN

DT tim tường: 99.5 m2

DT thông thủy: 92.63 m2

[ xem chi tiết ]
A1-04-06

Căn hộ A1 1PN

DT tim tường: 50.52 m2

DT thông thủy: 46.57 m2

[ xem chi tiết ]
A1-04-07

Căn hộ A1 2PN

DT tim tường: 71.05 m2

DT thông thủy: 65.59 m2

[ xem chi tiết ]
A1-04-08

Căn hộ A1 2PN

DT tim tường: 71.20 m2

DT thông thủy: 66.16 m2

[ xem chi tiết ]
A1-04-09

Căn hộ A1 2PN

DT tim tường: 70.87 m2

DT thông thủy: 65.79 m2

[ xem chi tiết ]
A1-04-10

Căn hộ A1 2PN

DT tim tường: 71.11 m2

DT thông thủy: 65.67 m2

[ xem chi tiết ]

Block A2

A2-04-01
A2-04-02
A2-04-03
A2-04-04
A2-04-05
A2-04-06
A2-04-07
A2-04-08
A2-04-09
A2-04-10
A2-04-11
A2-04-12
A2-04-13
A2-04-14
A2-04-15
A2-04-01

Căn hộ A2 2PN

DT tim tường: 73.02 m2

DT thông thủy: 67.30 m2

[ xem chi tiết ]
A2-04-02

Căn hộ A2 2PN

DT tim tường: 73.01 m2

DT thông thủy: 67.47 m2

[ xem chi tiết ]
A2-04-03

Căn hộ A2 2PN

DT tim tường: 72.00 m2

DT thông thủy: 66.30 m2

[ xem chi tiết ]
A2-04-04

Căn hộ A2 2PN

DT tim tường: 70.76 m2

DT thông thủy: 65.79 m2

[ xem chi tiết ]
A2-04-05

Căn hộ A2 2PN

DT tim tường: 70.78 m2

DT thông thủy: 65.77 m2

[ xem chi tiết ]
A2-04-06

Căn hộ A2 2PN

DT tim tường: 70.72 m2

DT thông thủy: 65.25 m2

[ xem chi tiết ]
A2-04-07

Căn hộ A2 2PN

DT tim tường: 71.06 m2

DT thông thủy: 65.83 m2

[ xem chi tiết ]
A2-04-08

Căn hộ A2 2PN

DT tim tường: 73.25 m2

DT thông thủy: 67.68 m2

[ xem chi tiết ]
A2-04-09

Căn hộ A2 1PN

DT tim tường: 51.80 m2

DT thông thủy: 47.82 m2

[ xem chi tiết ]
A2-04-10

Căn hộ A2 1PN

DT tim tường: 52.88 m2

DT thông thủy: 48.36 m2

[ xem chi tiết ]
A2-04-11

Căn hộ A2 2PN

DT tim tường: 70.72 m2

DT thông thủy: 65.54 m2

[ xem chi tiết ]
A2-04-12

Căn hộ A2 1PN

DT tim tường: 51.98 m2

DT thông thủy: 47.85 m2

[ xem chi tiết ]
A2-04-13

Căn hộ A2 2PN

DT tim tường: 73.94 m2

DT thông thủy: 68.05 m2

[ xem chi tiết ]
A2-04-14

Căn hộ A2 2PN

DT tim tường: 72.72 m2

DT thông thủy: 67.48 m2

[ xem chi tiết ]
A2-04-15

Căn hộ A2 1PN

DT tim tường: 53.42 m2

DT thông thủy: 49.14 m2

[ xem chi tiết ]

Block B

B-04-01
B-04-02
B-04-03
B-04-04
B-04-05
B-04-06
B-04-07
B-04-08
B-04-09
B-04-10
B-04-11
B-04-12
B-04-13
B-04-14
B-04-15
B-04-01

Căn hộ B 1PN

DT tim tường: 50.88 m2

DT thông thủy: 47.01 m2

[ xem chi tiết ]
B-04-02

Căn hộ B 1PN

DT tim tường: 51.80 m2

DT thông thủy: 47.65 m2

[ xem chi tiết ]
B-04-03

Căn hộ B 2PN

DT tim tường: 72.82 m2

DT thông thủy: 67.71 m2

[ xem chi tiết ]
B-04-04

Căn hộ B 2PN

DT tim tường: 70.95 m2

DT thông thủy: 66.00 m2

[ xem chi tiết ]
B-04-05

Căn hộ B 2PN

DT tim tường: 71.85 m2

DT thông thủy: 66.27 m2

[ xem chi tiết ]
B-04-06

Căn hộ B 2PN

DT tim tường: 71.85 m2

DT thông thủy: 66.27 m2

[ xem chi tiết ]
B-04-07

Căn hộ B 2PN

DT tim tường: 70.61 m2

DT thông thủy: 65.66 m2

[ xem chi tiết ]
B-04-08

Căn hộ B 2PN

DT tim tường: 71.43 m2

DT thông thủy: 66.35 m2

[ xem chi tiết ]
B-04-09

Căn hộ B 1PN

DT tim tường: 70.63 m2

DT thông thủy: 65.32 m2

[ xem chi tiết ]
B-04-10

Căn hộ B 1PN

DT tim tường: 50.77 m2

DT thông thủy: 46.38 m2

[ xem chi tiết ]
B-04-11

Căn hộ B 1PN

DT tim tường: 50.66 m2

DT thông thủy: 46.50 m2

[ xem chi tiết ]
B-04-12

Căn hộ B 2PN

DT tim tường: 70.79 m2

DT thông thủy: 65.67 m2

[ xem chi tiết ]
B-04-13

Căn hộ B 2PN

DT tim tường: 72.94 m2

DT thông thủy: 67.35 m2

[ xem chi tiết ]
B-04-14

Căn hộ B 1PN

DT tim tường: 51.81 m2

DT thông thủy: 47.85 m2

[ xem chi tiết ]
B-04-15

Căn hộ B 1PN

DT tim tường: 52.22 m2

DT thông thủy: 47.84 m2

[ xem chi tiết ]

Yêu cầu tư vấnThe Rivana

Họ và Tên (*)
Địa chỉ Email (*)
Số điện thoại (*)
Địa chỉ
Nội dung (*)
https://therivana.com/
https://therivana.com/catalog/view/