360º
https://therivana.com/mat-bang/tang-03/block-a2.html
https://therivana.com/masterplan/tang-03-1/block-a2-1.html

Mặt bằng

Mặt bằng tổng thể [ Tầng 03]

Block A1

Block A2

Block B

Block A1

A1-03-01
A1-03-02
A1-03-03
A1-03-04
A1-03-05
A1-03-06
A1-03-07
A1-03-08
A1-03-09
A1-03-10
A1-03-01

Căn hộ A1 2PN

DT tim tường: 73.68 m2

DT thông thủy: 66.97 m2

[ xem chi tiết ]
A1-03-02

Căn hộ A1 2PN

DT tim tường: 72.44 m2

DT thông thủy: 66.76 m2

[ xem chi tiết ]
A1-03-03

Căn hộ A1 2PN

DT tim tường: 72.46 m2

DT thông thủy: 66.74 m2

[ xem chi tiết ]
A1-03-04

Căn hộ A1 3PN

DT tim tường: 97.36 m2

DT thông thủy: 90.18 m2

[ xem chi tiết ]
A1-03-05

Căn hộ A1 3PN

DT tim tường: 99.33 m2

DT thông thủy: 92.44 m2

[ xem chi tiết ]
A1-03-06

Căn hộ A1 1PN

DT tim tường: 52.64 m2

DT thông thủy: 48.13 m2

[ xem chi tiết ]
A1-03-07

Căn hộ A1 2PN

DT tim tường: 73.03 m2

DT thông thủy: 66.80 m2

[ xem chi tiết ]
A1-03-08

Căn hộ A1 2PN

DT tim tường: 71.07 m2

DT thông thủy: 65.61 m2

[ xem chi tiết ]
A1-03-09

Căn hộ A1 2PN

DT tim tường: 72.66 m2

DT thông thủy: 66.92 m2

[ xem chi tiết ]
A1-03-10

Căn hộ A1 2PN

DT tim tường: 73.14 m2

DT thông thủy: 67.20 m2

[ xem chi tiết ]

Block A2

A2-03-01
A2-03-02
A2-03-03
A2-03-04
A2-03-05
A2-03-01

Căn hộ A2 2PN

DT tim tường: 73.83 m2

DT thông thủy: 67.25 m2

[ xem chi tiết ]
A2-03-02

Căn hộ A2 2PN

DT tim tường: 72.55 m2

DT thông thủy: 66.40 m2

[ xem chi tiết ]
A2-03-03

Căn hộ A2 2PN

DT tim tường: 72.61 m2

DT thông thủy: 66.93 m2

[ xem chi tiết ]
A2-03-04

Căn hộ A2 2PN

DT tim tường: 72.64 m2

DT thông thủy: 66.89 m2

[ xem chi tiết ]
A2-03-05

Căn hộ A2 2PN

DT tim tường: 72.66 m2

DT thông thủy: 67.20 m2

[ xem chi tiết ]

Block B

B-03-01
B-03-02
B-03-03
B-03-04
B-03-05
B-03-06
B-03-07
B-03-08
B-03-01

Căn hộ B 2PN

DT tim tường: 73.74 m2

DT thông thủy: 67.28 m2

[ xem chi tiết ]
B-03-02

Căn hộ B 2PN

DT tim tường: 73.74 m2

DT thông thủy: 67.28 m2

[ xem chi tiết ]
B-03-03

Căn hộ B 2PN

DT tim tường: 72.37 m2

DT thông thủy: 66.64 m2

[ xem chi tiết ]
B-03-04

Căn hộ B 2PN

DT tim tường: 71.27 m2

DT thông thủy: 65.87 m2

[ xem chi tiết ]
B-03-05

Căn hộ B 2PN

DT tim tường: 72.53 m2

DT thông thủy: 66.63 m2

[ xem chi tiết ]
B-03-06

Căn hộ B 1PN

DT tim tường: 52.77 m2

DT thông thủy: 47.85 m2

[ xem chi tiết ]
B-03-07

Căn hộ B 1PN

DT tim tường: 52.52 m2

DT thông thủy: 47.91 m2

[ xem chi tiết ]
B-03-08

Căn hộ B 2PN

DT tim tường: 70.68 m2

DT thông thủy: 64.92 m2

[ xem chi tiết ]

Yêu cầu tư vấnThe Rivana

Họ và Tên (*)
Địa chỉ Email (*)
Số điện thoại (*)
Địa chỉ
Nội dung (*)
https://therivana.com/
https://therivana.com/catalog/view/